Rekisteri- ja tietosuojaseloste

VA-PA Tuote Oy – asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Yrityksemme noudattaa asiakastietojen käsittelyssä yleisessä tietosuoja-asetuksessa EU 2016/679 (GDPR) määritettyjä tehtäviä ja velvollisuuksia.

1. Rekisterinpitäjä

VA-PA Tuote Oy
Sievarinkatu 4
29200 Harjavalta
y-tunnus: 0918582-2

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tommi Pitkämäki
Sievarinkatu 4
29200 Harjavalta
tommi.pitkamaki@vapa.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella  
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään liiketoiminnan kehittämisen ja asiakassuhteiden luomisen ja ylläpidon perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme ja tuotteistamme kertominen
 • Uusien asiakassuhteiden luonti

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteyshenkilötiedot

 • Yhteyshenkilön nimi
 • Titteli
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • Vapaa teksti asiakkuuteen liittyen

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
tommi.pitkamaki@vapa.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti tiedot kerätään asiakkaalta itseltään. Tämän lisäksi käytämme asiakastietojen hankintaan internetin julkisia lähteitä (kuten yrityksen omat internet sivut) sekä digitaalisia yritystietopalvelujen tarjoajia (kuten Suomen Asiakastieto Oy).

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Internetin avoimet lähteet
 • Suomen Asiakastieto Oy:n tuottamat palvelut

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käytämme markkinointiin uutiskirjepalvelua. Luovutamme palvelun tarjoajalle vain välttämättömät tiedot, jotka ovat yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja yrityksen nimi. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Tiedot luovutetaan jotta voimme uutiskirjeen avulla kertoa asiakkaillemme ja potentiaalisille asiakkaille tuotteistamme ja palveluistamme. Palvelua käytetään myös vanhojen asiakassuhteiden ylläpitoon sekä uusien asiakassuhteiden luontiin.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietojen säilytystä koskevat yleiset periaatteet:

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisterinpitäjä on huolehtinut siitä, että on toteutettu asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet, joilla taataan tietoturvan taso, joka on asianmukainen käsittelyn riskiin nähden.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja, jotka ovat yrityksen nimi sekä yhteyshenkilön sähköpostiosoite, siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (U.S.) kohdan 7 perusteella. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.